Fast eiendom – Entreprise

Hvilke regler gjelder for varighet av husleiekontrakter?

Mange utleiere ønsker av ulike grunner å leie ut bolig til leietakere for ett år eller kortere, noe som også gjøres i stor utstrekning. Men hvilke regler gjelder egentlig for varigheten på leiekontrakten?

Les mer

Sameie i fritidseiendom – til glede og bekymring

Fritidseiendommer overføres ofte mellom familiemedlemmer som gave eller som arv, og noen fritidseiendommer går i arv gjennom flere generasjoner. På sikt kan dette føre til at mange personer er eiere av en og samme eiendom. Når flere ulike personer og grener av en familie eier en fritidseiendom sammen, kan det oppstå uenighet om bruk av eiendommen, fordeling av sommerferieuker, vedlikehold og annet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan man kan løse slike typer av uenighet og slik unngå at det oppstår store og belastende konflikter.

Les mer

Når kan du kreve at et tre på naboeiendommen blir fjernet?

Trær, busker og hekker på naboens eiendom som skygger for lys og utsikt, er en vanlig årsak til konflikt mellom naboer. Eieren på sin side, ønsker ofte å beholde treet, for eksempel fordi det skjermer for innsyn eller har en estetisk verdi. Hvilke muligheter har du som nabo til å kreve at et tre på naboeiendommen blir fjernet?

Les mer

Tinglysning av rettighet i fast eiendom

For at man skal bli registeret som hjemmelshaver til en fast eiendom er det nødvendig å tinglyse overføringen i grunnboken.

Les mer

Hva gjør du når boligen du har kjøpt viser seg å ha mindre areal enn det selger har opplyst?

Kjøp av bolig er en stor investering. Boligmarkedet har vært i utvikling de siste årene, og aldri før har antall kvadratmeter hatt så stor betydning for boligens verdi.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3/2022

Tema: Juss for forbrukere

Les mer

Nye regler ved salg av bruktbolig

Hovedbudskapet er at selger må gi fra seg mer informasjon og kjøper må sette seg inn i informasjonen.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2021: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om eiendom og eiendomstransaksjoner.

Les mer

Klage på eiendomsskattetaksten?

Når kommunen foretar omtaksering av grunnlag for eiendomsskatt, har du som eier av eiendommen (skattyter) rett til å klage på taksten/utskrivningsvedtaket.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2 2020: Entreprise- og anskaffelsesrett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen byr vi på artikler om anskaffelser og entreprise.

Les mer

Ansvarlig søker – erstatningsansvar overfor tredjepart

Brudd på plikter som ansvarlig i byggeprosesser kan medføre erstatningsansvar – også overfor tredjepersoner. Høyesterett avsa dom i en sak om dette tidligere i vår.

Les mer

Hvilke krav stilles til innsigelser mot entreprenørens sluttoppstilling?

I Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2020-228-A var et av spørsmålene forståelsen av begrepet «innsigelser» i forbindelse med en hovedentreprenørs gjennomgang av en underentreprenørs sluttoppstilling. Høyesterett fastslår at det ikke er noe krav til at innsigelser må begrunnes, så lenge innsigelsene identifiserer hvilke betalingskrav som ikke godtas.

Les mer

Korona: Advokatens råd om bedriftens rettigheter og plikter

Hva gjør Coronaviruset med din bedrifts rettigheter og plikter?

Les mer

Konkurransegrunnlagets betydning ved tolkning av kontrakt med offentlig oppdragsgiver

Særlig utsatt er større entreprisekontrakter hvor mange oppgaver skal utføres og mange ulike elementer skal prises.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske
temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om kontraktsrett.

Les mer

Nye regler for kortidsutleie i borettslag og sameier. Kan styret nekte deg å leie ut via Airbnb?

Det er blitt stadig mer utbredt å drive med utleie av boligen på kortidsbasis via tjenester som Airbnb.

Er dette tillatt eller kan styret nekte slik utleie i borettslag og eierseksjonssameier?

Les mer

Entreprise

Rett til vederlagsjustering ved uriktige opplysninger

Avgjørelsen pålegger byggherre et strengt ansvar for uriktige opplysninger i konkurransegrunnlaget, og kan synes å oppstille en noe lavere terskel for entreprenørens tolkning av konkurransegrunnlaget enn det som følger av enkelte tidligere avgjørelser innenfor dette området.

Les mer

Om dialog i tilbudskonkurranser og risikofordeling i entreprisekontrakter

Kjell Fredvik gav en innføring i reglene om dialog ved tilbudskonkurranser.

Les mer

Ny dom om strandeiers råderett utenfor egen eiendom

Eier av fast eiendom med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakke ikke kan påvises – til to meters dybde målt ved middels lav vannstand. Med marbakke menes der relativt flat sjøbunn skråner brattere nedover. Men visste du at strandeieren har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor eiendomsgrensen, gjerne omtalt under samlebetegnelsen …

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2019 – «Juss for næringslivet»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er juss for næringslivet.

Les mer

EUROJURIS INFORMERER NR. 4/2018- «EIENDOMSJUSS»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss.

Les mer

Trær på naboeiendommen – hvilke regler gjelder

Reglene for hva som er tillatt finner vi i naboloven.

Les mer

Hvorfor bør rettigheter i fast eiendom tinglyses?

Vi har bred erfaring med å utarbeide dokumenter som skal tinglyses. Vi bistår også jevnlig i saker som gjelder rettighetsforhold over eiendommer.

Les mer

Forkjøpsrett – nye avklaringer fra Høyesterett

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 3/2017- «Anskaffelses- og entrepriserett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Anskaffelses- og entrepriserett».

Les mer

Sameie i fritidseiendom – til glede og bekymring

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv.

Les mer

Ny byggeteknisk forskrift «TEK17» begynner å gjelde

Endringene trer i kraft 1. juli og innebærer fjerning og lemping av en del krav. Formålet har vært et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader.

Les mer

Ny høyesterettsdom – salg av bolig

Høyesterett har i en fersk avgjørelse kommet med en viktig avklaring i forhold til mangelsvurderingen for boliger som er solgt med \»som den er\» forbehold etter avhendingsloven § 3-9.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2017- «Juss for borettslag og sameier»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss for borettslag og sameier».

Les mer

Byggeforbudet i strandsonen – ny uttalelse fra departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse av 8. mars 2017 endret sitt syn på plan- og bygningslovens bestemmelse om byggeforbud i strandsonen (§ 1-8).

Les mer

Høyesterett om erstatning ved rådighetsmangel: Verdireduksjon – ikke utbedringskostnadene

Den 9. mars 2017 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt erstatning for mangel ved salg av fast eiendom.

Les mer

Høyesterett: Ved rådighetsmangel ved fast eiendom erstattes verdireduksjonen, ikke utbedringskostnadene

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom om fastsettelse av erstatning for en mangel som bestod i at et loft med to hybler, i motsetning til hva som var opplyst ved salget, ikke var godkjent for beboelse. Dommen fastslår at ved slike mangler får kjøper erstattet kun verdireduksjonen mangelen medfører, ikke utbedringskostnadene, hvis disse er klart høyere enn verdireduksjonen.

Les mer

Hvem har ansvar for skader i bolig oppstått etter kjøp, men før overtakelse?

Høyesterett avsa den 15. februar 2017 dom i en sak som gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet hvor det oppsto fuktskade i perioden mellom besiktigelsen (kjøp) og kjøpernes overtakelse av eiendommen. Spørsmålet for Høyesterett var om det var selger eller kjøper som hadde ansvaret for skaden i et slikt tilfelle.

Les mer

Ny Høyesterettsdom: Store konsekvenser ved manglende tinglysning

Den 5. januar 2017 avsa Høyesterett dom i den såkalte Sønnichsen-saken – med et hardtslående resultat for Forusstranda Næringspark AS.

Les mer

Høyesterett: Nye skader på fast eiendom mellom kontraktsinngåelse og overtakelse er selgers ansvar

Høyesterett avsa 15. februar 2017 dom som avklarte at feil/skader på fast eiendom som oppstår i tidsrommet mellom kontraktsinngåelse og overtakelse er selgers ansvar, selv om leiligheten er solgt med «som den er»-forbehold etter avhendingsloven § 3-9.

Les mer

Endringer i bustadoppføringslova – § 12

Det er gjennomført endringer i bustadoppføringslova § 12 som regulerer entreprenørens garantistillelse. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017.

Les mer

Høyesterettsdom om feil i salgsoppgaven

Den 3. november 2016 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt salg av en boligeiendom hvor det ikke ble opplyst i eiendomsmeglerens salgsoppgave at det manglet brukstillatelse for deler av eiendommen. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, som krevde sitt tap dekket av eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap.

Les mer