Offentlig rett – Skjønn – Ekspropriasjon

Seier i sak for Høyesterett: Ekspropriasjon – reguleringsplanens betydning – parkprinsippet

Advokat (H) Ove Chr. Lyngholt førte like før jul en prinsipiell sak i Høyesterett (HR-2002-2440-A) om anvendelsen av det såkalte parkprinsippet – også betegnet prinsippet om utjevnet strøkspris.

Les mer

konflikthåndtering

Eurojuris Informerer nr. 1 2020: Konflikthåndtering

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet 6 gode artikler som omhandler ulike sider av konflikthåndtering.

Les mer

Fosen-Linjen-saken

Høyesterett med avklarende avgjørelse om vilkår for erstatning i forbindelse med offentlige anskaffelsesprosesser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte Fosen-linjen-saken. Dommen endrer normen for vilkårene for erstatning for tap lidt som følge av oppdragsgivers feil i anskaffelsesprosessen.

Les mer

Fosen-Linjen-saken

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser

I forbindelse med Høyesteretts behandling av den såkalte Fosen-Linjen-saken, ble det på ny rettet spørsmål til EFTA-domstolen om lovligheten av vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser. EFTA-domstolens svar på henvendelsen fra Høyesterett retter tilsynelatende opp tidligere oppsiktsvekkende uttalelse i samme sakskompleks.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2018- «Kommunal- og forvaltningsrett»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Kommunal- og forvaltningsrett».

Les mer

Oppdatering i sak om offentlige anskaffelser – ikke så godt nytt for forbigåtte leverandører likevel?

Vi skrev den 3. januar om EFTA-domstolens uttalelse som sa at det ikke kunne kreves «vesentlig feil» i anbudsprosessen for at en leverandør skal kunne få erstattet såkalt positiv kontraktsinteresse (tapt fortjeneste). I vår artikkel skriver vi at det gjenstår å se om praksis vil rette seg etter dette. Frostating lagmannsrett har nå 2. mars …

Les mer

Offentlige anskaffelser – enklere å kreve erstatning for tapt fortjeneste ved brudd på anskaffelsesreglene

Det kan nå være lettere for forbigåtte tilbydere å nå frem med krav om erstatning for tapt fortjeneste, når oppdragsgiver har gjort feil i anbudsprosessen.

Les mer

Høyesterett: Ekspropriasjonserstatning etter salgsverdi skal baseres på dagens salgsverdi på ekspropriasjonstidspunktet

Høyesterett avsa 9. februar 2017 dom i sak om utmåling av ekspropriasjonserstatning til grunneier etter salgsverdi. Høyesterett fastslo at det er dagens salgsverdi som skal erstattes ved fastsettelse av erstatning etter salgsverdi, selv om eiendommen først på et fremtidig tidspunkt kunne påregnes å ha blitt solgt.

Les mer

Forslag til endringer i vannressursloven

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i vannressursloven.

Les mer