Du kan bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du selv ikke klarer det!

Livet er uforutsigbart, og det er vanskelig å spå hva fremtiden vil bringe. Kognitiv svikt som følge av alderdom, alvorlig sykdom eller skade kan medføre at du en dag trenger hjelp til å håndtere din økonomi og andre personlige interesser.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan sammenlignes med et testament, men som i motsetning til et testament bestemmer hvordan dine interesser skal ivaretas mens du fortsatt lever.

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til offentlig vergemål hvor en verge oppnevnt av fylkesmannen sikrer dine interesser. Ordningen er praktisk og gir deg stor grad av frihet. Vi opplever at flere velger å opprette fremtidsfullmakt, da selvbestemmelsesretten ivaretas i større grad enn ved offentlig vergemål.

Innhold

I fremtidsfullmakten kan du bestemme over både økonomiske og personlige forhold. Du bestemmer selv hvor omfattende fullmakten skal være, og du står fritt til å begrense den i tid og sted. I vergemålsloven fremgår enkelte regler for hvordan fullmektigen skal opptre, men du kan selv oppstille ytterligere rammer.

Det er viktig å opprette fremtidsfullmakten mens du enda er i stand til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det.

Typiske forhold som inntas er at fullmektigen skal betale regninger, håndtere løpende utgifter og inntekter,  gi gaver og forskudd på arv på dine vegne,  forvalte fast eiendom, representere deg overfor offentlige instanser som NAV og sykehjem samt håndtere helseopplysninger.

En fullmektig kan i henhold til vergemålsloven § 80 ikke uten særskilt hjemmel i lov gis fullmakt til ”å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold”.

Fullmakten må formuleres grundig og presist for å unngå tvil og skape konflikt om hva som faller innenfor.

Formkrav

En fremtidsfullmakt kan opprettes av alle over 18 år som har evnen til å forstå betydningen av fullmakten. For eldre mennesker som allerede er svekket kan det være hensiktsmessig å innhente en legeerklæring om helsetilstand ved opprettelsen av fullmakten for å avverge senere spørsmål om gyldighet.

Fullmakten må opprettes skriftlig og signeres med to vitner over 18 år tilstede, på samme måte som ved testament. Den som utpekes som fullmektig kan ikke opptre som vitne. Det kan heller ikke fullmektigens ektefelle/samboer, foreldre, barn eller barnebarn.

Den som oppretter fullmakten har selv ansvar for at den er gyldig opprettet, og at den dekker det fremtidige behov for bistand.

Ikrafttreden

Fullmakten trer først i kraft når fullmaktsgiver ”på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser”.

Dette baseres normalt på en legeerklæring.

Før dette tidspunktet vil du normalt kunne ivareta dine egne interesser selv eller eventuelt få hjelp gjennom en alminnelig fullmakt.

Stadfesting av fylkesmannen

Fylkesmannen kan etter søknad stadfeste en fremtidsfullmakt ved ikrafttredelse. En slik stadfesting er ikke alltid nødvendig. En fremtidsfullmakt som oppfyller formkravene vil være gyldig uavhengig av om fylkesmannen stadfester den ved ikrafttreden.

En stadfesting  kan imidlertid være nødvendig ved opptreden overfor tredjepersoner. Eksempelvis vil kartverket kreve dette ved salg eller overdragelse av fast eiendom på vegne av fullmaktsgiver.

Fylkesmannen utsteder en attest til fullmektigen ved stadfesting. De sørger også for at fullmakten tinglyses og registreres i aktuell registre.

Advokatfirma Tofte hjelper deg med fremtidsfullmakten

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater i familie- og arverettsgruppen dersom du trenger bistand med å opprette en fremtidsfullmakt skreddersydd til dine behov.


TA KONTAKT MED

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Alf Tore Nilsen

Partner
Telefon
957 23 200

Svein Kr. Haanes

Senioradvokat
Telefon
930 39 290

Helle Cecilie Lineikro

Senioradvokat
Telefon
930 60 923