Endringer i aksjelovene

Kort fortalt innebærer dette følgende:

– Ved avvikling av aksjeselskap vil det fra 1. januar 2019 ikke lenger være nødvendig å revidere avviklingsregnskapet for selskaper som har fravalgt revisor. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

– I dag må det velges et eget avviklingsstyre, men fra 1. mars skal det sittende valgte styre ha ansvar for å stå for avviklingen

– I dag må det fremgår av vedtektene hvilken forretningskommune selskapet drives fra. Det er besluttet forenklinger slik at etter 1. mars 2019 er det ikke lenger nødvendig at forretningskommunen fremgår av vedtektene. Endringen er blant annet en forenkling ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Man kan fortsatt finne ut hvor selskapet holder til ved å søke etter selskapets registrerte adresse i Foretaksregisteret.

– Det er også besluttet en del endringer i reglene om mellombalanser, men disse endringene trer i kraft senere. Det skal bl.a. utarbeides forskrifter og departementet (Nærings- og fiskeridepartementet) vil sende utkast til forskriftsbestemmelser ut på offentlig høring.

I korte trekk innebærer endringene at:

– Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.

– Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Ta kontakt med enten advokat Hans Erdvik eller Karl Kristian Lofstad dersom du har spørsmål eller behov for selskapsrettslig bistand.


TA KONTAKT MED

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876