Er varen i nettbutikken feilpriset? Dette har du krav på

Netthandel blir stadig mer populært, og står for en stor del av omsetningen til de store kjedene. På nettet lokkes forbrukere til gode tilbud som kun er noen tastetrykk unna. I noen tilfeller kan tilbudet imidlertid synes for godt til å være sant. I slike tilfeller forsøker selgeren gjerne å anføre at den annonserte prisen ikke stemte, og de vil ofte nekte kjøperen å motta varen til den annonserte prisen. Hvilke rettigheter har du som kjøper i slike tilfeller?

Hovedregelen er at avtaler skal holdes

At avtaler skal holdes slik de er inngått, er et grunnleggende prinsipp i norsk avtalerett. Utgangspunktet er derfor at du som kjøper har rett til å få varen til den annonserte prisen, selv om denne viser seg å være feil.

Et unntak fra denne hovedregelen følger imidlertid av avtaleloven § 32. Det fremgår av denne bestemmelsen at den som gir et tilbud som innebærer en skrivefeil, ikke blir bundet av tilbudet dersom avtalemotparten innså eller burde innsett at det forelå en feil.

Bestemmelsen er ment å beskytte selger i tilfeller hvor en vare er annonsert til underpris ved en feil. Skal selgeren være beskyttet, kreves det imidlertid at kjøperen var i såkalt god tro ved at han enten forstod eller burde ha forstått at varen var feilpriset.

Hvilke momenter vektlegges i vurderingen av om kjøper var i god tro?

Forbrukerklageutvalget (FKU) fatter til stadighet vedtak i slike saker hvor en forbruker mener at vedkommende har rett til å få kjøpe varen til den annonserte prisen på nettsiden.

Det avgjørende tidspunktet for god tro-vurderingen er det tidspunktet kjøperen bestilte den aktuelle varen på nettsiden. For vurderingen av om kjøperen på dette tidspunktet var i god tro, kan følgende momenter vektlegges:

  • Prisen på tidspunktet for kjøpet
  • Hvor stor prisdifferansen var mellom førpris og prisen på kjøpstidspunktet
  • Om varen stod oppført som en tilbudsvare
  • Kjøpers kunnskaper om produktet og markedspris

I 2018 behandlet Forbrukerklageutvalget en sak hvor flere kunder hos Elkjøp hadde kjøpt Macbook Air til prisen kr 3.489. Den aktuelle modellen hadde tidligere kostet kr 9.489.

Dagen etter at nesten 200 nordmenn hadde bestilt denne varen til rekordpris, mottok samtlige en e-post fra Elkjøp hvor det ble formidlet at varen var feilpriset, og at butikken ville kansellere ordren og tilbakebetale pengene.

Forbrukerklageutvalget fastslo i denne saken at kundene på bakgrunn av prisdifferansen på kr 6 000, varens art og det faktum at varen ikke var annonsert som et tilbud, burde ha forstått at det var tale om en feilprising. Elkjøp fikk på bakgrunn av dette rett til å kansellere ordren og kundene fikk tilbakebetalt beløpet de hadde betalt.

Er det tilstrekkelig at selger tar forbehold om at varen kan være feilpriset?

Det er vanlig at selgere forsøker å ta generelle forbehold i sine standardiserte kjøpsvilkår om at prisen kan være feil. Forbrukerklageutvalget har imidlertid slått fast at det ikke er adgang til å ta slike forbehold. Årsaken til dette er at prisen er et så sentralt punkt i enhver kjøpsavtale, at forbrukeren som utgangspunkt må kunne gå ut ifra at den annonserte prisen stemmer.