Forslag om forenklinger i aksjeloven

Forslagene til forenkling omfatter blant annet det følgende:

  • Minste tillatte aksjekapital reduseres fra kr 30 000 til kr 1.
  • Det vil ikke være nødvendig å utarbeide åpningsbalanse selv om et selskap stiftes med tingsinnskudd.
  • Kravet om handleplikt for styret dersom egenkapitalen blir lavere enn 50 % av aksjekapitalen bortfaller.
  • Styrets handleplikt videreføres i de tilfellene der egenkapitalen blir uforsvarlig, men slik at styret i disse tilfeller pålegges å utarbeide en plan for å rette på forholdet. Styret må videre informere aksjeeierne, men det vil ikke være nødvendig å innkalle til generalforsamling så fremt styret mener de foreslåtte tiltakene er tilstrekkelige.
  • Reglene om avtale mellom selskapet og aksjonær eller aksjonærs nærstående (aksjeloven §3-8) endres vesentlig. Kravet om redegjørelse og øvrig saksbehandling etter aksjeloven bortfaller, men erstattes av nye informasjonsregler om vesentlige transaksjoner og notekrav etter regnskapsloven.
  • Kravet om avviklingsbalanse ved oppløsning av selskap foreslås avviklet.
  • Det åpnes for bruk av elektronisk kommunikasjon i større omfang.Forslagene sendes nå ut på høring. Det antas at reglene vil bli behandlet av Stortinget i løpet av våren, og at lovendringene vil kunne tre i kraft fra sommeren 2017.

    Ta gjerne kontakt med advokat Hans Erdvik eller advokat Karl Kristian Lofstad dersom du har behov for bistand i forbindelse med selskapsrettslige forhold.


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876