Høyesterett om erstatning ved rådighetsmangel: Verdireduksjon – ikke utbedringskostnadene

Til eiendommen hørte det med et loft hvor det var innredet to hybler. I motsetning til hva kjøperne hadde grunn til å tro, var hyblene på loftet ikke godkjente for beboelse. Partene var enige om at forholdet utgjorde en mangel og at kjøper hadde krav på erstatning. Spørsmålet for Høyesterett var om kjøperne hadde krav på erstatning for utbedringskostnadene, som utgjorde 1,6 millioner kroner, eller om kun verdireduksjonen skulle erstattes. Verdireduksjonen for eiendommens markedsverdi ble anslått til ca. kr 650 000. Med andre ord en betydelig forskjell.

Høyesteretts flertall på tre dommere kom i likhet med lagmannsretten til at erstatningen måtte fastsettes med utgangspunkt i verdireduksjonen som rådighetsmangelen medførte. Denne, og ikke utbedringskostnadene, ga det mest treffende uttrykket for kjøpernes direkte økonomiske tap, selv om utbedringskostnadene ville ha blitt høyere enn verdireduksjonen. Dette gjaldt uavhengig av om kjøperne ville komme til å utbedre eller ikke. Det ble vist til hensynet til hva som var økonomisk forsvarlig, berikelsessynspunkter og sammenhengen i avhendingslovens regler.

Dommen fastslår således at en kjøper som oppdager rådighetsmangel ikke kan belage seg på å få dekket utbedringskostnaden. Høyesterett avslutter imidlertid med å si at dette gjelder når utbedringskostnaden klart overstiger mangelens betydning for eiendommens markedsmessige verdi. Hvorvidt Høyesterett her har ment at det kun er i slike tilfeller at verdireduksjonen skal legges til grunn fremstår som noe uklart.

Av: Advokat Sven Farbrot


TA KONTAKT MED

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390