Husk styrets oppgaver

Styrearbeid og – verv innebærer et stort ansvar, og det er ikke minst i tider med mørke skyer styret må være dette ansvaret bevisst.

Styret plikter å sørge for at det til enhver tid har en betryggende oversikt og kontroll over selskapets virksomhet. Herunder må styret påse at det foretas forsvarlige vurderinger av fremtidig utvikling og utsikter for selskapet.

En tett dialog mellom daglig leder og styrets leder er essensielt for oppfølgning av styrets vedtak og retningslinjer for den daglige driften av selskapet, samt for forberedelse av et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag dersom aktuelle problemstillinger krever behandling av styret.

Det må under de nåværende forholdene foretas løpende vurderinger av selskapets situasjon og om nødvendig må det avholdes hyppigere styremøter enn ellers.

Styret har et særlig ansvar for at bedriften til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Særlig likviditeten vil kunne bli utfordrende i disse Korona-tider. Husk at det er en styreoppgave å vurdere om bedriften må iverksette kostnadsreduserende tiltak, som f.eks. permitteringer o.l.

Husk også at det ved regnskapsavleggelsen for 2019 skal det opplyses om hendelser etter siste balansedag og sies noe om forutsetningen om fortsatt drift. Korona-tilstandene og deres påvirkning på selskapet vil være noe som må opplyses om og kommenteres i regnskapet. Styret må foreta vurderinger om selskapets evne til fortsatt drift, og dette vil i mange tilfeller være krevende vurderinger og basert på skjønn. Ved vurderingen av om det er usikkerhet om fortsatt drift, må alle konsekvenser som følge av koronakrisen og de tilhørende hjelpetiltak fra myndighetenes side for å bedre selskapenes situasjon, tas med i betraktning. Det må gis informasjon om denne usikkerheten i notene til regnskapet.

Styret må også foreta grundige vurderinger av om det f.eks. er rom for utdeling av utbytte. Vi minner bl.a. om at det er en spesifikk regel i aksjeloven om at det bare kan deles ut utbytte så langt selskapet etter utdelingen har forsvarlig egenkapital og likviditet.

I tillegg til økonomien er det ikke minst i disse dager viktig å være klar over at styret har et overordnet ansvar for de ansatte, deres arbeidsmiljø og smitteverntiltak.

Nedenfor nevnes noen av de forhold styret må behandle:

 • Er de ansatte ivaretatt på en tilfredsstillende måte etter arbeidsmiljøloven og reglene om smittevern? Sjekk med daglig leder om bedriften har gitt nødvendige retningslinjer og igangsatt tilstrekkelige tiltak.
 • Gjør løpende vurderinger av selskapets egenkapital og likviditet. Be daglig leder om å sette opp et likviditetsoversikt-/budsjett.
 • Kommenter Koronakrisen i noteopplysningene i regnskapet og si noe om forutsetningen om fortsatt drift sett i lys av krisen.
 • Vurder særlig grundig om selskapet bør avvente utbytte.
 • Ha et høyt kostnadsfokus. Må det varsles og evt. gjennomføres permitteringer? Husk at bedriften bør ha fokus på å holde kritisk-/nøkkelpersonell med nødvendig kompetanse i arbeid.
 • Ha god dialog med leverandører og kunder. Er det mulig å forhandle om revisjon av vilkår og betingelser i kontrakt, f.eks. leiekontrakter og leverandør-/kundekontakter?
 • Kan kontrakter suspenderes eller falle bort som følge av forhold utenfor bedriftens kontroll eller force majeure?
 • Sjekk om bedriften er omfattet av tiltak gitt i Regjeringens krisepakker.
 • Ha god dialog med bank og finansieringskilder.
 • Sjekk forsikringsvilkår.
 • Avhold hyppige styremøter. Husk at styremøter kan avholdes over telefon, video, Skype eller Teams.
 • Lag styreprotokoll fra styremøtene.
 • Dersom egenkapitalen eller likviditeten (eller begge deler) blir uforsvarlig lav har styret en handleplikt!
  • Innkall styret
  • Behandle saken i styret
  • Utarbeid en redegjørelse til eierne på generalforsamlingen med forlag til tiltak
  • Innkall generalforsamlingen
 • Vurder løpende om bedriften må begjære oppbud. Det er ikke tillatt å drive for kreditorenes regning!

Dersom dere trenger bistand for å foreta ovennevnte vurderinger eller har andre spørsmål om selskaps-, kontrakts- eller arbeidsrett står vi i Tofte klare til å hjelpe.


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929