Ny dom om strandeiers råderett utenfor egen eiendom

Eier av fast eiendom med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakke ikke kan påvises – til to meters dybde målt ved middels lav vannstand. Med marbakke menes der relativt flat sjøbunn skråner brattere nedover. Men visste du at strandeieren har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor eiendomsgrensen, gjerne omtalt under samlebetegnelsen «strandrett». Innholdet i strandretten er utviklet gjennom rettspraksis. I en nylig avsagt dom har Høyesterett klargjort strandrettens innhold og utstrekning med hensyn til utbygging av flytebryggeanlegg utenfor egen eiendomsgrense. I dommen uttales blant annet følgende:

Innholdet i strandretten er utviklet gjennom rettspraksis. I en nylig avsagt dom har Høyesterett klargjort strandrettens innhold og utstrekning med hensyn til utbygging av flytebryggeanlegg utenfor egen eiendomsgrense. I dommen uttales blant annet følgende:

«Utbyggingsretten er en eksklusiv rett for strandeieren til å utnytte sjøområdet utenfor eiendomsgrensen. Så langt eneretten rekker, gir den dermed vern mot inngrep fra eiere eller rettighetshavere på naboeiendommene. Om retten er krenket påvirkes ikke av om inngrepet allerede er gjennomført. I denne forstand gjelder det altså ikke noe prinsipp om først i tid, best i rett.

Utbyggingsretten omfatter retten til å legge ut flytebryggeanlegg utenfor egen eiendom. I havneområder hvor det foreligger en reguleringsplan strekker retten seg i alle fall ut til den aktuelle reguleringsgrensen, såfremt utbyggingen ikke kommer i konflikt med andres strandrett.

Det er ikke grunnlag for å fastlegge de enkelte grunneieres rettigheter i sjøområdet utenfor eiendomsgrensene basert på en interesseavveining mellom dem.»

Saken gjaldt konkret spørsmålet om flytebryggeanlegget krenket naboens strandrett og om deler av bryggeanlegget derfor måtte fjernes. Høyesterett presiserer at vurderingen kan bli annerledes dersom utbyggingen krenker andre former for utnytting eller mot offentlige eller allmenne interesser.

Dette betyr at det er viktig å undersøke rettighetsforholdene før det iverksettes tiltak utenfor egen eiendomsgrense. Ved spørsmål ta kontakt med adv. Kjell Fredvik som er leder av faggruppen for fast eiendom i Advokatfirma Tofte.


TA KONTAKT MED

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501