Erstatnings- og forsikringsrett

Våre advokater har omfattende kompetanse og erfaring med alle former for erstatnings‐ og forsikringsrett, og bistår både privatpersoner, selskaper og offentlig virksomheter innen fagfeltet. Vi tar saker både for skadelidte og skadevolder.

For å få erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og det tapet skadelidte er påført. Ofte oppstår det uenighet mellom skadevolderen og skadelidte om erstatningsansvaret eller utmålingen av erstatningen. Våre dedikerte advokater bistår med å sikre et riktig erstatningsoppgjør gjennom forhandlinger med skadevolder og prosederer regelmessig slike saker for domstolene.

Vi har også omfattende erfaring innen forsikringsrett, både innen personforsikring og skadeforsikring. Vi yter bistand blant annet innen:

  • Erstatning i og utenfor kontrakt
  • Trafikkskader
  • Yrkesskader og yrkessykdommer
  • Pasientskader
  • Produktansvar
  • Krav om erstatning mot det offentlige (ugyldige forvaltningsvedtak eller saksbehandlingsfeil)
  • Profesjonsansvar (og krav under ansvarsforsikringer)
  • Tvister om forståelsen av forsikringsvilkår, dekningsomfang og utmåling i forsikringssaker
  • Avkortning og regresskrav i forsikringsoppgjør
  • Brannskadeskjønn

Spørsmål vi ofte får

Hva koster det å få advokatbistand? Har du en personskade (yrkesskade eller trafikkskade), dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker kan du få dekket utgifter til advokat. Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med å avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatningssaken.
Har jeg krav på erstatning? Å gi et konkret svar på dette er vanskelig uten å vite mer om din situasjon. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Hvor mye kan jeg kreve? Hva du kan kreve er bl.a. regulert i skadeerstatningsloven. I skadeerstatningsloven § 3-1 står det at erstatningen skal «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.» Dette innebærer at du som skadelidt har krav på full erstatning for det økonomiske tapet som skyldes personskaden.

TA KONTAKT MED

Magne Olsen

Partner
Advokat (H)
Telefon
907 66 047

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Gøril Bruvoll Barlien

Advokatfullmektig
Telefon
957 03 358

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501

Torleiv Drangsland

Partner
Telefon
456 60 338