Erstatnings- og forsikringsrett

Våre advokater har omfattende kompetanse og erfaring med alle former for erstatnings‐ og forsikringsrett, og bistår både privatpersoner, selskaper og offentlig virksomheter innen fagfeltet. Vi tar saker både for skadelidte og skadevolder.

For å få erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og det tapet skadelidte er påført. Ofte oppstår det uenighet mellom skadevolderen og skadelidte om erstatningsansvaret eller utmålingen av erstatningen. Våre dedikerte advokater bistår med å sikre et riktig erstatningsoppgjør gjennom forhandlinger med skadevolder og prosederer regelmessig slike saker for domstolene.

Vi har også omfattende erfaring innen forsikringsrett, både innen personforsikring og skadeforsikring. Vi yter bistand blant annet innen:

 • Erstatning i og utenfor kontrakt
 • Trafikkskader
 • Yrkesskader og yrkessykdommer
 • Pasientskader
 • Voldsoffererstatning
 • Mobbesaker
 • Produktansvar
 • Krav om erstatning mot det offentlige (ugyldige forvaltningsvedtak eller saksbehandlingsfeil)
 • Profesjonsansvar (og krav under ansvarsforsikringer)
 • Tvister om forståelsen av forsikringsvilkår, dekningsomfang og utmåling i forsikringssaker
 • Avkortning og regresskrav i forsikringsoppgjør
 • Brannskadeskjønn

TA KONTAKT MED

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324