Strafferett

Vi har et godt etablert fagmiljø innen strafferett og straffeprosess. Vi har flere engasjerte og kompetente advokater med lang erfaring fra strafferetten, og har for tiden faste forsvarere og bistandsadvokater, både i Arendal og i Kristiansand.

Våre advokater bistår fornærmede og mistenkte i straffesaker både på etterforskningsstadiet og ved behandling i domstolen. Vi har betydelig prosedyreerfaring, og har håndtert flere store rettsprosesser for tingrettene og lagmannsrettene med gode resultater.

Vår faglige kompetanse og erfaring gjør at vi kan bistå i enhver straffesak. Vi tilstreber å gi alle våre klienter god oppfølgning og veiledning, slik at den prosessen du står i skal oppleves som oversiktlig og trygg uavhengig av om du er fornærmet eller etterlatt, mistenkt, siktet eller tiltalt.

Bistand under etterforskning

Den som har fått status som mistenkt/siktet i en straffesak har en rekke rettigheter som en advokat vil kunne hjelpe deg med å fremme under etterforskningen. Som mistenkt/siktet har man rett til å la seg bistå av en advokat etter eget valg på alle stadier av straffesaken.

Advokaten vil også passe på å holde deg jevnlig oppdatert om utvikling i saken din. Du og advokaten kan sammen påvirke utfallet av saken ved å be om etterforskningsskritt, innhente supplerende bevis, be om vitneavhør mv. Det kan også være aktuelt at du selv ønsker nytt avhør for å avgi en supplerende forklaring dersom dette er nødvendig. Vi erfarer at mange saker blir henlagt på etterforskningsstadiet på bakgrunn av den jobben som nedlegges av våre advokater i samarbeid med klientene. Det er derfor lurt å ha en advokat som jobber aktivt med saken i denne fasen.

Bistand i avhør

Du kan sammen med din advokat være med å påvirke utfallet av en politietterforskning.  I politiavhør har den mistenkte alltid rett til å la seg bistå av advokat. Du har ikke plikt til å forklare deg for politiet. Advokaten vil kunne gi deg råd når du skal ta stilling ti om du vil forklare deg for politiet. Du har krav på å få vite hva du er anklaget for før du eventuelt forklarer deg for politiet. Du har også krav på innsyn i sakens dokumenter. Advokaten vil kunne innhente dokumentene i saken å gå gjennom dem med deg før du eventuelt forklarer deg for politiet. Du vil sammen med din advokat kunne gå gjennom sakens dokumenter og de bevisene som foreligger i saken. Kanskje er det bevis du selv mener før innhentes, som kan tale til din fordel. Advokaten kan gi deg råd.

Tiltalen – behandling i domstolen

I noen saker beslutter påtalemyndigheten (politiadvokat eller statsadvokat) å ta ut tiltale. Dette betyr at saken sendes inn til domstolen for en rettslig behandling. Domstolen vil da ta stilling til spørsmål om noen er skyldig eller ikke etter den tiltalen som er tatt ut av påtalemyndigheten.

Det er viktig at du og advokaten legger en klar og god plan for gjennomføring av rettssaken. Påtalemyndigheten vil føre sine bevis for å hevde straffeskyld. Dersom du mener du er uskyldig etter anklagen er det viktig at det føres egne bevis og vitner som imøtegår politiets bevisførsel. Kanskje er det viktige vitner og dokumentbevis som politiet har oversett? Det er også viktig å ha en klar strategi for å formidle de viktige momentene som domstolen bør vektlegge. En av våre advokater vil på forhånd hjelpe deg å analysere saken og legge en strategi som fører til best mulig resultat. Vårt arbeid fører jevnlig til frifinnelser i tingrettene og lagmannsrettene.

Om du er uenig i tingrettens resultat vil våre kompetente advokater bistå deg med anke til lagmannsretten, uavhengig av om du har vært representert av en av våre advokater eller andre under tingrettens behandling.

Henleggelse og frifinnelse – erstatning

Ved frifinnelse eller henleggelse bistår vi med å fremme krav om erstatning etter uberettiget strafforfølgning. En av våre advokatfullmektig har skrevet masteroppgave om temaet, og en av våre advokater har tidligere arbeidserfaring med behandling av slike krav hos Statens Sivilrettsforvaltning.

Straffegjennomføring

Vi bistår regelmessig klienter under straffegjennomføringen, det så være permisjonssøknader, skoleplass mv. Vi kan også hjelpe med å søke om soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

TOFTE HALD har et dedikert team på strafferett som jobber spesialisert på fagfeltet. Vi vet hvordan vi skal håndtere en vanskelig situasjon, og alle våre klienter er viktige for oss uavhengig av om saken er liten eller stor. Vi har som målsetning at de som oppsøker oss skal oppleve stor grad av profesjonalitet, og at alle blir tatt på alvor og får tett oppfølgning i det som kan være en vanskelig situasjon.

Utgifter til vår bistand vil som utgangspunkt dekkes av det offentlige, og det er uansett kostnadsfritt å kontakte oss for en uforpliktende prat om din sak. Vi vil innledningsvis avklare om og i hvilken utstrekning du kan få kostnadene dekket av det offentlige.

Spørsmål vi ofte får

Jeg er mistenkt i straffesak – hva gjør jeg? Du bør tidlig kontakte advokat og søke råd i saken. I politiavhør har du som mistenkt alltid rett til å la seg bistå av advokat. Advokaten vil kunne hjelpe deg med å vurdere hvordan du bør gå frem overfor politiet. Advokaten vil også hjelpe deg med å innhente saksdokumentene fra politiet og ta stilling til om du bør forklare deg for politiet.
Har jeg krav på gratis forsvarer? I mange straffesaker vil du kunne ha krav på advokat (forsvarer) som dekkes av det offentlige. Dette gjelder både mens saken etterforskes av politiet og hvis det blir rettssak senere. Ofte gir ikke politiet nok informasjon til den mistenkte/siktede om retten til gratis forsvarer, og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en advokat for å få veiledning om dette. Hvis saken ender med en rettssak, vil du i de aller fleste saker ha krav på gratis forsvarer.
Kan jeg føre motbevis? Du kan føre motbevis. Det er viktig å ta dette opp med advokat så tidlig som mulig. Dette kan føre til at saken mot deg blir henlagt tidligst mulig, slik at du slipper belastningen det er å ha en ikke avgjort sak mot deg.
Tiltale er tatt ut – hva nå? Du og din forsvarer må ha et samarbeid i saken, og legge en strategi for gjennomføringen av rettssaken. Spørsmålet om skyld og straff må behandles grundig i forkant. Din forsvarer vil kunne gi deg gode råd om gjennomføringen av saken.
Jeg har tilstått et straffbart forhold – hva nå? Du vil ha krav på tilståelsesrabatt. Kanskje saken kan gå som en forenklet prosess for retten ved en såkalt tilståelsespådømmelse. Dette kan medføre at du får lavere straff og at belastningen ved å gjennomføre saken blir mindre.
Kan jeg få lavere straff? En advokat vil hjelpe med å synliggjøre formidlende omstendigheter, det vil si forhold som kan føre til en mildere straff. Kanskje har det skjedd store endringer i livet og livsførselen som bør vektlegges, eller kanskje har du nylig fått startet opp behandlings- og rehabiliteringsprosesser? Vi har god erfaring med at vårt arbeid fører til at klienter får mildere straffer og alternative straffereaksjoner som samfunnsstraff, slik at klienten kan få fortsette på sin positive utvikling som alternativ til fengselsstraff.
Kan jeg få en annen straff enn fengsel? Det kan i en del tilfeller være aktuelt med såkalt betinget fengsel, dvs. at du slipper å sone, men får en prøvetid. Videre kan det i en del saker være aktuelt med samfunnsstraff eller promilleprogram. Dersom du er under 18 år er ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff aktuelt. Det kan være aktuelt å få innhentet en personundersøkelse. Din forsvarer kan be om at dette blir innhentet. Det kan også innhentes eventuelt helsemessig informasjon om deg, eventuelt annet relevant informasjon om deg til betydning for den straffen/straffetypen du får.

TA KONTAKT MED

Torleiv Drangsland

Partner
Telefon
456 60 338

Alf Tore Nilsen

Partner
Telefon
957 23 200

Bjørn Rener-Larsen

Partner
Telefon
959 66 475

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Gøril Bruvoll Barlien

Advokatfullmektig
Telefon
957 03 358

Line Heimdal Oaland

Senioradvokat
Telefon
988 40 378

Lise Ilstad

Partner
Telefon
414 59 134

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Sondre Trommestad

Advokatfullmektig
Telefon
975 68 814